Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Auto Club Sp. z o.o

 

ARTYKUŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zwaną dalej „Ustawą”, spółka Auto Club Sp. z o.o. w Poznaniu (60-012), ul.Opłotki nr 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000271353, zwana dalej Usługodawcąustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

 

2. Regulamin określa:a.rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,b.zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, c.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,d.zasady ochrony danych osobowych,e.tryb postępowania reklamacyjnego.

 

3. Regulamin ma zastosowanie jedynie do świadczenia usług drogą elektroniczną w odnie s ie niu do Usługobiorców korzystających z domeny internetowej o nazwie auto-club.hyundai.pl oraz podstron tej domeny, zwanej dalej Serwisem.

 

4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez Usługodawcę, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcęza pośrednictwem innych domen internetowych, niż wskazana w ust. 3 powyżej, chyba, że co innego wynika z regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonych na tych domenach.

 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.

 

7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, obowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.

 

8. Regulamin ma zastosowanie w szczególności do Usługobiorców korzystających z Serwisu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ARTYKUŁ 2

 

DEFINICJE

 

użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1. Usługodawca – spółka działająca pod firmą Auto Club Sp. z o.o. w Poznaniu (60-012), ul.Opłotki nr 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000271353, świadcząca usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

 

2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.

 

3. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

4. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

 

5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Us tawy, przez Usługodawcę.

 

ARTYKUŁ 3

 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.

 

2. Natychmiast po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na monitorze Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika (linku).

 

3. Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, chyba, że korzysta z usługi „Zapytanie o broszurę”.

 

4. Usługobiorca może w każdej, dowolnie obranej przez siebie chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

 

ARTYKUŁ 4

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG.

 

1. W ramach korzystania z Serwisu Usługodawca świadczy następujące usługi:( i)Usługi Informacyjne - polegające na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych znajdujących się w Serwisie w ten sposób, iż następuje ich wyświetlenie w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także zapisaniu tych danych na dysku twardym lub innych nośnikach Usługobiorcy, a dotyczących w szczególności:(a)informacji o produktach, w tym modelach samochodów, wersjach wyposażania, cenach, promocjach, danych technicznych,